گزارش برنامه کوهپیمایی منطقه بید خون و غار یخی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

palang da001

بازم یک هفته گذشت و دوباره كوه رفتن و ذوق و شوق و جمعيت كم. اما هنوز همون رفقای باحال و حال واحوال ها. اول صبح ون رسيد...